PRAWO CYWILNE
Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje klientów indywidualnych przed sądami m.in.w sprawach o:

ochronę dóbr osobistych,
ubezwłasnowolnienie,
uznanie za zmarłego
zaniechanie bezprawnego naruszania prawa do firmy,
zapłatę przeciwko zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa,
naprawienie szkody wskutek ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim,
uznanie czynności prawnej za nieważną (jako sprzecznej z ustawą lub mającej na celu obejście ustawy,
uznanie czynności prawnej za nieważną (jako niezgodnej z zasadami współżycia społecznego),
uznanie umowy za bezskuteczną (z przyczyn niemożności zadośćuczynienia roszczeniu osoby trzeciej),
stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli,
stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości lub swobody,
stwierdzenie nieważności oświadczenia woli ze względu na jego pozorność,
stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu,
stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu bezprawnej groźby,
zwrot świadczenia oraz o odszkodowanie przeciwko nieumocowanemu pełnomocnikowi,
przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń (immisji),
wykupienie zajętej części gruntu ,
rozgraniczenie nieruchomości,
ustanowienie służebności drogi koniecznej
stwierdzenie zasiedzenia własności
zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości (na podstawie umowy zobowiązującej),
zapłatę znaleźnego,
wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną,
ustalenie prawa własności,
zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości,
wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne),
przywrócenie stanu zgodnego z prawem (powództwo negatoryjne),
zaniechanie naruszeń (powództwo negatoryjne),
wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy,
przeniesienie własności działki zajętej na wzniesienie na niej budynku za odpowiednim wynagrodzeniem,
przedłużenie użytkowania wieczystego,
przeciwko użytkownikowi wieczystemu o odszkodowanie za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oddanego mu gruntu,
ochronę praw rzeczowych ograniczonych,
wydanie przedmiotu użytkowania wraz z roszczeniem o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy,
zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem,
zamianę służebności osobistej na rentę,
powództwo zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy,
zmianę wysokości świadczenia pieniężnego (waloryzacja),
uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne,
unieważnienie umowy z powodu wyzysku,
zawarcie umowy przyrzeczonej,
zwrot zadatku w podwójnej wysokości,
zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia,
odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego (z powodu wypadku komunikacyjnego),
powództwo przeciw Skarbowi Państwa o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza państwowego (lub jednostki samorządu terytorialnego),
naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia,
wynagrodzenie szkody z powodu winy w nadzorze,
wynagrodzenie szkody z powodu winy w wyborze,
wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta,
przeciwko prowadzącemu przedsiębiorstwo o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa,
świadczenie w związku ze śmiercią poszkodowanego,
zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania,
upoważnienie przez sąd do wykonania na koszt dłużnika (wykonanie zastępcze)
zapłatę kary umownej ,
ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska,),
powództwo przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki ,
powództwo przeciwko spedytorowi o odszkodowanie za uszkodzenie przesyłki ,
przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na nieruchomości,
odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę,
zwrot przedmiotu darowizny,
uznanie umowy o dożywocie za bezskuteczną.